Nachrichten

Gottesdienst mit Jubelkonfirmation – Trinitatis

Rogate

22. May 2022
Chemnitz-Hilbersdorf Trinitatiskirche
Ev.-Luth. Trinitatiskirche, Frankenberger Str. 132, 09131 Chemnitz
Pfr. i. R. Oertel