Kalender

Ort: St. Nikolai-Thomas

27. Mai 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
03. Jun 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
10. Jun 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
17. Jun 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
12. Aug 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
19. Aug 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
26. Aug 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
02. Sep 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
09. Sep 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz
16. Sep 2024
 - 

Chor (Probe)

St. Nikolai-Thomas
Chopinstr. 42 Chemnitz